Weryfikacja danych do celów realizacji dyrektywy 2003/87/WE

  • Zakres
Rodzaj Działania Zakres
Rodzaj Działania
1a Spalanie paliw w instalacjach, jeśli używa się tylko znormalizowanych paliw handlowych zdefiniowanych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/2066 lub jeśli w instalacjach kategorii A lub B używa się gazu ziemnego
1b Spalanie paliw w instalacjach, bez ograniczeń
3 Produkcja koksu
3 Instalacje prażenia lub spiekania rud metali (łącznie z rudą siarczkową), w tym grudkowania
3Produkcja surówki odlewniczej lub stali (wytop pierwotny lub wtórny), w tym odlewanie ciągłe
4 Produkcja lub obróbka metali żelaznych (w tym stopów żelaznych)
4 Produkcja lub obróbka metali nieżelaznych, w tym produkcja stopów
6Produkcja szkła, w tym włókna szklanego
7 Produkcja pulpy drzewnej lub innych materiałów włóknistych
7 Produkcja papieru lub tektury
98 Inne działania zgodnie z art. 10a dyrektywy 2003/87/WE

Weryfikacja danych do celów realizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

  • Zakres
PKD 2007 / PKWiU 2015 Zakres
PKD 2007 / PKWiU 2015
17.11 Produkcja masy włóknistej
17.12 Produkcja papieru i tektury
24.10 Produkcja surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
24.45Produkcja pozostałych metali nieżelaznych