POLITYKA BEZSTRONNOŚCI

NGE Cert Sp. z o.o. jako jednostka weryfikująca deklaruje, że wszystkie jej usługi są świadczone w sposób bezstronny, niezależny i obiektywny.
Kierownictwo NGE Cert Sp. z o.o. rozumiejąc znaczenie bezstronności w prowadzonych działaniach ustanowiło i wdrożyło wewnętrzne procedury postępowania, zapewniające identyfikację, analizę i dokumentowanie konfliktów interesów oraz zarządzanie nimi. Realizację powyższych zasad wyrażamy poprzez:
• prowadzenie weryfikacji jako strona trzecia,
• podejmowanie decyzji na podstawie wystarczających i odpowiednich dowodów obiektywnych,
• identyfikowanie, analizowanie i dokumentowanie potencjalnych konfliktów interesów wynikających z powiązań NGE Cert Sp. z o.o., w tym jej personelu i prowadzonej działalności,
• podejmowanie działań w reakcji na jakiekolwiek zagrożenia dla swojej bezstronności, wynikające z działalności innych osób, jednostek lub organizacji,
• nieoferowanie i nieświadczenie usług, które mogą podważyć zaufanie co do ich niezależności, bezstronności i obiektywizmu, w szczególności:
• nieprowadzenie działalności konsultingowej w obszarze prowadzonych weryfikacji,
• nieprowadzenie audytów wewnętrznych dla swoich Klientów,
• nieprowadzenie działań w powiązaniu z jednostkami konsultującymi, w tym niepodzlecania im weryfikacji,
• wdrożenie procedur zapewniających zachowanie bezstronności,
• zapewnienie, aby przegląd działań weryfikacyjnych i podjęcie decyzji o wydaniu oświadczenia weryfikacyjnego podejmowały osoby inne niż te, które planowały i przeprowadzały weryfikację,
• traktowanie jako poufnych wszelkich informacji dotyczących Klientów, otrzymanych lub wytworzonych w trakcie realizowanych działań weryfikacyjnych.
Kierownictwo NGE Cert Sp. z o.o. zapewnia, że treść i wartości powyższego zobowiązania są znane, rozumiane i przestrzegane w praktyce przez personel Jednostki.