Weryfikacja danych do celów realizacji dyrektywy 2003/87/WE

Rodzaj działania

Zakres

1a

Spalanie paliw w instalacjach, jeśli używa się tylko znormalizowanych paliw handlowych zdefiniowanych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/2066 lub jeśli w instalacjach kategorii A lub B używa się gazu ziemnego

1b

Spalanie paliw w instalacjach, bez ograniczeń

3

Produkcja koksu

3

Instalacje prażenia lub spiekania rud metali (łącznie z rudą siarczkową), w tym grudkowania

3

Produkcja surówki odlewniczej lub stali (wytop pierwotny lub wtórny), w tym odlewanie ciągłe

4

Produkcja lub obróbka metali żelaznych (w tym stopów żelaznych)

4

Produkcja lub obróbka metali nieżelaznych, w tym produkcja stopów

6

Produkcja szkła, w tym włókna szklanego

7

Produkcja pulpy drzewnej lub innych materiałów włóknistych

7

Produkcja papieru lub tektury

98

Inne działania zgodnie z art. 10a dyrektywy 2003/87/WE

Weryfikacja danych do celów realizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

PKD 2007 / PKWiU 2015

Zakres

17.11

Produkcja masy włóknistej

17.12

Produkcja papieru i tektury

24.10

Produkcja surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

24.45

Produkcja pozostałych metali nieżelaznych

© Copyright NGE CERT sp. z o.o., Udrycze Wola 108B, 22-417 Udrycze Wola